top of page

CONDICIONS GENERALS

 


CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL WEB

Les condicions generals contingudes en el present avís legal regulen l'accés i utilització de la pàgina web que Julio Sainz de la Maza i Hnos SA en principi, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar en el futur.


L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves de les presents condicions. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.


AUTORITZACIÓ

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

1. Que sigui compatible amb les finalitats de la pàgina web.

 

2. Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

 

3. Que cap dels continguts relacionats en la pàgina web siguin modificats de cap manera.

 

4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d'imatges que l'acompanyen.


La utilització no autoritzada de la informació continguda en la pàgina Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


RESPONSABILITATS

 

EN GENERAL
Tant l'accés a la pàgina Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
Del funcionament i disponibilitat del lloc web
Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.
Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

 

1. La presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la pàgina web;

 

2. Un mal funcionament del navegador;

 

3. De l'ús de versions no actualitzades del mateix.
Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina web. No obstant això, Zama, SA no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en el Lloc Web introduïts per tercers aliens a Julio Sainz de la Maza i Hnos SA que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, Julio Sainz de la Maza i Hnos SA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota índole que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.


Així mateix, Julio Sainz de la Maza i Hnos S.A. utilitza diverses mesures de protecció de la Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, Julio Sainz de la Maza i Hnos S.A. no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús del lloc web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquest accés no autoritzat.


Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.


Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. es reserva el dret d'interrompre l'accés al seu lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

 

4. Dels continguts i la qualitat del Servei
Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats a la pàgina web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.
En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d'un client o d'un tercer susceptibles d'indemnització, i, en particular, consisteixen en:

 

• 4.1. Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.


• 4.2. Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.


• 4.3. Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.


• 4.4. Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.


Podrà posar-ho en coneixement de Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no obstant això, la recepció per aquesta d'aquesta comunicació no suposarà coneixement a l'efecte de la responsabilitat prevista en l'article 17 de la LSSICE
Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. no es fa responsable de la falta d'utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc Web. Tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l'Usuari pels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d'aquest Lloc Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix

 

5. De la utilització
Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. no es farà responsable en cap cas de l'ús que els Usuaris poguessin fer de la Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

 

6. Dels enllaços a altres llocs web
Tot enllaç de tercers a la pàgina web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina web, a favor de tercers no autoritzats.

A través d'aquest lloc Web l'Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents ai / o gestionats per tercers.


La presència d'aquests enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web de destí. L'Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos. L'Usuari reconeix i accepta que Julio Sainz de la Maza i Hnos SA no es fa responsable, directament o indirectament, de qualssevol danys i perjudicis causats per l'accés a aquests enllaços.


En cas que Julio Sainz de la Maza i Hnos S.A. tingui coneixement efectiu que la informació o l'activitat a la qual es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible


PROPIETAT INDUSTRIAL

L'ús de la pàgina web no atribueix a l'usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina web. Els continguts públics els drets de propietat intel·lectual no pertanyin a Julio Sainz de la Maza i Hnos SA estan publicats amb l'única finalitat d'informar els usuaris d'aquesta pàgina.
Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. és titular del codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements de software de la pàgina Web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s'incloguin.


COOKIES

Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. garanteix als Usuaris que naveguin a la seva pàgina web que no es fan servir cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en el seu ordinador que permeten reconèixer els usuaris registrats un cop que aquests s'han registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada accés a determinades àrees i serveis. Les cookies ens permeten conèixer la data i hora de cada visita i els continguts als quals s'accedeix. Vè. Té la possibilitat de configurar el seu programa navegador d'Internet perquè l'avisi a la pantalla de la recepció de cookies, així com per impedir la seva instal·lació en el disc dur del seu ordinador.


Per tant, llevat que l'Usuari voluntàriament faciliti juliol Sainz de la Maza i Hnos SA les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats a aquest efecte, la seva navegació serà totalment anònima, no requerint cap tipus d'identificació per visualitzar el contingut de la seva pàgina web.


Juliol Sainz de la Maza i Hnos S.A. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés, o ús de la pàgina web.

 

bottom of page