top of page

CONDICIONS GENERALS


CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL WEB

Les condiciones generals contingudes en el present avís legal regulen l'accés i Utilització de la pàgina web que Julio Sainz de la Maza i Hnos SA en Principi, posa gratuïtament a DISPOSICIÓ USUARIS d'Internet, sense perjudici que AQUESTA circumstancia Pugui variar en el futur.


L'accés A la mateixa implica l'Acceptació sense reserves de les presents condiciones. La Utilització de determinats serveis oferts en AQUEST lloc és regirà, a més, per els condiciones particulars LICITUD en cada cas, els quals s'entendran acceptades paper mer Ús de tals serveis.


AUTORITZACIÓ

S'autoritza la visualització, Impressió i Descàrrega parcial de l'contingut de la pàgina web NOMÉS i exclusivament si concorren els Següents condiciones:

1. Que sigui compatible amb els finalitats de la pàgina web.

2. Que és realitzi amb l'Exclusiu Anim d'Obtenir la informació continguda per a us personal i privat. És prohibeix expressament su Utilització amb Fins comercials o per a su distribució, comunicació pública, Transformació o descompilació.

3. Que cap dels Continguts relacionats a la pàgina web siguin l modificats de cap manera.

4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina web va seguir utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d'imatges que l'acompanyen.


La Utilització no autoritzada de la informació continguda a la pàgina web, su revenda, aixi com la lesio dels drets de Propietat intel·lectual o industrial de Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


RESPONSABILITATS

EN GENERAL
Tant l'accés a la pàgina web com l'us no consentit que Pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva Responsabilitat de qui ho realitza.
De l'Funcionament i disponibilitat de l'lloc web
Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA és reserva la facultat d'efectuar, en QUALSEVOL Moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i Actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la Configuració i presentació d'AQUESTA i de les condiciones d'accés.
Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no és fa responsable dels errors de seguridad que és puguin Produir ni dels Danys que puguin causar a sistema informàtic de l'usuari (maquinari i Programari), o ALS Fitxers o documents emmagatzemats en el MATEIX, com a conseqüencia de:

1. La presencia d'un virus a l'ordinador de l'usuari que va seguir utilitzat per la Connexió ALS serveis i Continguts de la pàgina web;

2. Un mal Funcionament de el navegador;

3. De l'Ús de versions no actualitzades de l'MATEIX.
Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA utilitza programes de detecció de virus per controlar Tots els Continguts que introdueix a la pàgina web. No obstant aixó, Zama, SA no garanteix l'absència d'virus ni d'Altres elements al Lloc Web introduïts per TERCERS aliens a Julio Sainz de la Maza i Hnos SA que puguin Produir alteracions a els sistemes Físics o lògics dels Usuaris o en a els documents electrònics i Fitxers emmagatzemats a els Seus sistemes. En conseqüencia, Julio Sainz de la Maza i Hnos SA no serà en cap cas responsable dels Danys i perjudicis de tota índole que puguin derivar de la presencia de virus o Altres elements que puguin Produir alteracions a els sistemes Físics o lògics, documents electrònics o Fitxers dels Usuaris.


Aixi MATEIX, Julio Sainz de la Maza i Hnos SA utilitza Diverses Mesures amb protecció del web contra atacs informàtics de TERCERS. No obstant aixó, juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no garanteix que TERCERS no Autoritzats puguin Tenir accés a l'tipo d'Ús de l'lloc web que fa l'Usuari o els condiciones, caràcterístiques i Circumstàncies en els quals és realitza AQUEST Ús. En conseqüencia juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no serà en cap cas responsable dels Danys i perjudicis que puguin derivar de este accés no autoritzat.


Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina web o al su contingut, ni que Aquesta és trobi actualitzada. Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA Durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil ESPECIFICAR, i tan Aviat Tingüi notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització a els Continguts, Totes aquelles Tasques necessaries per resoldre a els errors, restablir la comunicació i actualitzar a els Continguts.


Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA és reserva el dret d'interrompre l'accés a su lloc web o de QUALSEVOL dels Seus Continguts en QUALSEVOL Moment i sense previ avís.

4. Dels Continguts i la calidad de Servei
Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no assumeix la Responsabilitat derivada dels Continguts enllaçats a la pàgina web, sempre que siguin l aliens A la mateixa, ni garanteix l'absència d'virus o Altres elements en ELS MATEIXOS que puguin Produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), a els documents o a els Fitxers de l 'usuari, excloent QUALSEVOL Responsabilitat pèls Danys de QUALSEVOL classe causats a l'usuari per AQUEST Motiu.
En el cas que QUALSEVOL usuari, client o una tercera, consideres que el contingut o a els serveis prestats per els pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen Béns o drets de el propi usuari, d'1 client o d'una tercera susceptibles d'Indemnització , i, en particular, consisteixen en:

• 4.1. Activitats o Continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.


• 4.2. Activitats o Continguts que violin drets de Propietat intel·lectual o industrial.


• 4.3. Activitats o Continguts que Posin en perill l'ordre público, la investigació penal, la seguridad pública i la defensa nacional.


• 4.4. Activitats o Continguts que Posin en perill la i protecció de la salut pública, l'respecte a la dignitat de la persona i a l'Principi de no discriminació, i la i protecció de la salut i la infància.


Podrà posar-ho en Coneixement de Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no obstant aixó, la recepció per AQUESTA d'AQUESTA comunicació no suposarà Coneixement a l'Efecte de la Responsabilitat prevista a l'article 17 de la LSSICE
Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no és fa responsable de la manca d'Utilitat o Adequacio per a un Ús especific de el present Lloc Web. Tampoc es responsabilitza dels perjudicis que Pugui patir l'Usuari pèls errors o omissions que poguéssin Tenir a els Continguts de este Lloc Web, si Bé és compromet a verificar i vigilar periódicament a els Continguts i informacions de l'MATEIX

5. De la Utilització
Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA no és fara responsable en cap cas de l'us que a els Usuaris poguéssin Fer de la web o a els Continguts, ni dels Danys i perjudicis que poguéssin derivar-se de l'MATEIX.

6. Dels Enllaços a Altres LLOCS web
Tot enllaç de TERCERS a la pàgina web ha de ser a su pàgina principal, quedant expressament Prohibit els "links profunds", el "framing" i QUALSEVOL Altre Aprofitament dels Continguts de la pàgina web, a favor de TERCERS no Autoritzats.

A través de este lloc web l'Usuari podrà accedir a LLOCS web pertanyents ai / o gestionats per TERCERS.


La presencia d'aquests Enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas 1 invitació a la CONTRACTACIÓ de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web de destinació,. L'Usuari accedirà sota la su exclusiva Responsabilitat a l'contingut, i en els condiciones d'Ús que regeixin en ELS MATEIXOS. L'Usuari reconeix i accepta que Julio Sainz de la Maza i Hnos SA no és fa responsable, directament o indirectament, de qualssevol Danys i perjudicis causats per l'accés a aquests Enllaços.


En cas que Julio Sainz de la Maza i Hnos SA Tingüi Coneixement efectiu que la informació o l'activitat a la qual és remet des de aquests Enllaços és il·lícita, constitutiva de Delicte o olla lesionar Béns o drets de TERCERS susceptibles d'Indemnització , actuarà amb la Diligència necessaria per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible


PROPIETAT INDUSTRIAL

L'Ús de la pàgina web no atribueix a l 'usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o Dissenys de QUALSEVOL tipo que apareixen a la pàgina web. Els Continguts Públics els drets de Propietat intel·lectual no pertanyin a Julio Sainz de la Maza i Hnos SA estan publicats amb l'única Finalitat d'informar a els Usuaris d'esta página.
Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA és titular de l'codifica font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i Els Diferents elements de programari de la pàgina web AIXÍ com dels drets de Propietat industrial i intel·lectual referits ALS Continguts que en ella s'incloguin.


COOKIES

Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA garanteix ALS Usuaris que naveguin a su pàgina web que no és fan servir galetes. Les galetes són petits Fitxers de dades que és generin en el su ordinador que permeten reconeixer a els Usuaris registrats 01:00 cop que aquests S'HAN registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada accés a DETERMINADES Àrees i serveis. Les galetes ENS permeten Conèixer la data i hora de cada visita i a els Continguts ALS quals s'accedeix. Vè. Te la Possibilitat de configurar su programa navegador d'Internet perque l'avisi a la pantalla de la recepció de cookies, aixi com per impedir su Instal·lació al disc dur de l'su ordinador.


Per Tant, Llevat que l'Usuari voluntariament faciliti juliol Sainz de la Maza i Hnos SA els Seves tats personals a través dels Formularis de Contacte Habilitats a AQUEST Efecte, su navegació serà totalment anònima, no requerint cap tipo d'identificació per visualitzar el contingut de su pàgina web.


Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA il 'usuari, amb renúncia expressa a QUALSEVOL Altre fur, es sotmeten a la JURISDICCIÓ dels JUTJATS i Tribunals de l'domicili de Juliol Sainz de la Maza i Hnos SA per a QUALSEVOL controvèrsia que pogues derivar de l 'accés, o US de la pàgina web.

bottom of page