top of page

Clàusula d'Informació

En compliment de l'article 5è de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, li facilitem la següent informació: Les dades de caràcter personal que vostè. ens proporciona seran incorporades a un fitxer degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de dades de què és responsable juliol Sainz de la Maza i Hnos SA, que garanteix la confidencialitat i seguretat de les dades facilitades, amb la finalitat de gestionar la informació recollida en la pàgina web, no estant previst cedir-los a tercers.

Llevat que Un. Manifesti el contrari enviant-nos un escrit a l'adreça més avall dins de l'termini de trenta dies, entenem que Un. Consent el tractament de les seves dades per a fins comercials, fins i tot després d'acabada la relació contractual.

Un. Té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades en els termes que estableix la Llei Orgànica 15 / 1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa concordant, dirigint-se a C / SIMON BOLIVAR, Nº 19 - 1r F, CP 48010, BILBAO (BIZKAIA).

bottom of page